هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران – آبان ۱۳۹۶

نیرو پارسه در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

این نمایشگاه آبان ماه ۹۶ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد