هجدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران – آبان 1397

نیرو پارسه در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

این نمایشگاه آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد