افزوده شدن ۱۴۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور در سال جاری

معاون برنامه‌ریزی شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اینکه در سال جهش تولید یک هزار و ۴۴۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده است، گفت: بهمن‌ماه امسال با راه‌اندازی واحد جدید نیروگاه شیروان ظرفیت نامی نیروگاه‌های حرارتی ایران به ۶۸ هزار و ۶۱۹ مگاوات رسیده است.


حمیدرضا عظیمی با تاکید بر اینکه تاکنون ۵۸۱ واحد تولید برق حرارتی در ۱۲۹ نیروگاه کشور احداث شده است، ادامه داد: در حال حاضر تعداد واحد‌های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع به ۳۷۸ واحد و ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی از مرز ۴۶ هزار مگاوات گذشته است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اینکه ۶۷ درصد از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی در اختیار بخش خصوصی است، اضافه کرد: تاکنون ۸۵۱ مگاوات در راستای برنامه پیک تابستان سال آینده به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور افزوده شده است.