هر نیروگاه در سال ۹۸ چند درصد برق کشور راکرد؟

سه نیروگاهی که بیشترین سهم از تولید در سال ۱۳۹۸ را برعهده داشتند:نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند ۴/۳۸ درصد ،نیروگاه بخار شهید منتظری: ۳/۰۹ درصد و نیروگاه بخار رامین اهواز: ۳/۰۱ درصد


سهم نیروگاه‌های بخار، گاز، سیکل ترکیبی و برقآبی از تولید برق کل کشور در سال ۱۳۹۸ در نمودارهای  زیر نشان داده شده است.

سه نیروگاهی که بیشترین سهم از تولید در سال ۱۳۹۸ را برعهده داشتند:
نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند ۴/۳۸ درصد
نیروگاه بخار شهید منتظری: ۳/۰۹ درصد
نیروگاه بخار رامین اهواز: ۳/۰۱ درصد

هر نیروگاه در سال ۹۸ چند درصد برق کشور را تامین کرد؟

سهم نیروگاه‌های برقآبی از تولید برق بدلیل بارندگی‌های مناسب از ۵ درصد در سال ۹۷ به ۹ درصد در سال ۹۸ افزایش یافت. بهمین نسبت سهم نیروگاه‌های حرارتی از ۹۲ درصد به ۸۸ درصد کاهش یافت.

سهم نیروگاه اتمی بوشهر در تولید برق در سال گذشته ۲/۱ درصد بوده که هشتمین نیروگاه از نظر تولید برق در سال ۹۸ محسوب می‌شود.

هر نیروگاه در سال ۹۸ چند درصد برق کشور را تامین کرد؟

منبع:آمار تفصیلی صنعت برق ایران-تولیدبرق،1398(تاریخ چاپ: تیر 1399) – برق نیوز