هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران – آبان 1396

نیرو پارسه در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

این نمایشگاه آبان ماه 96 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد