خدمات فنی و مهندسی

طراحی سیستم‌های نیروگاهی شرکت نیروپارسه، با رعایت استاندارهای بین‌المللی و منطبق با دستورالعمل‌های وزارت نیرو

و شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای، با رویکرد فنی-اقتصادی، به صورت CHP (تولید همزمان برق و حرارت)

و CCHP (تولید همزمان برق، حرارت و برودت) انجام می‌شود؛ که متناسب با کاربرد پروژه (اتصال به شبکه سراسری

و فروش برق، خودتأمین بودن مجتمع‌ها و شهرک‌های صنعتی و مسکونی، Import و Export برای مجتمع‌های بیمارستانی و صنعتی

در زمان کم باری و پیک بار) طراحی مهندسی نیروگاه به صورت CHP و یا CCHP، راندمان تولید را افزایش خواهد داد