مشاوره

سرمایه گذاران به منظور اخذ مجوز و تأمین تسهیلات مالی احداث نیروگاه تولید پراکنده

می بایست مدارک و مستنداتی تنظیم و به دستگاه های ذیربط ارائه نمایند.

در این راستا شرکت نیروپارسه، با بهره مندی از تجربی کافی و تعامل سازنده با دستگاه های مذکور،

خدمات مشاوره جهت تهیه و تدوین طرح توجیهی و گزارش‌های فنی و مالی ارائه می نماید.

•    تهیه و تدوین مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study)

•    اخذ تاییدیه فنی مرکز توسعه تولید پراکنده

•    تدوین طرح و اخذ مجوز اتصال به شبکه

•    انعقاد قرارداد خرید تضمینی با شرکت توانیر

•    اخذ پروانه های مربوط به احداث نیروگاه

•    تأییدیه شرکت گاز